Villa Vrede in Utrecht

Voorgeschiedenis
In maart en april van 2012 is vanuit buurtpastoraat Kanaleneiland,
KerkinActie en STIL een drietal avonden georganiseerd met als thema
‘Vluchtelingen en Bijwoners in Utrecht’. Vragen als: ‘waarom vluchten mensen
en waar vluchten ze naar toe?’, ‘waar blijven de mensen die uitgeprocedeerd
zijn en wat zijn hun rechten?’, ‘wat is de situatie in Utrecht, welke hulp
en voorzieningen zijn er, wat is concreet nodig voor deze groep?’.
De laatste avond is gepraat over wat kerken in Utrecht concreet kunnen doen
voor deze groep. Een van de aanbevelingen die werd gedaan was het starten
van een ‘dagopvang’, geïnspireerd op het project ‘Wereldhuis’ in Amsterdam
en Den Haag. Vanaf de zomer is een groep betrokkenen vanuit de kerk en
hulpverlenende organisaties bij elkaar gekomen om dit project voor te
bereiden.

Probleemsituatie
Ongedocumenteerden zijn een onzichtbare groep mensen die al dan niet
geïsoleerd zijn. Of mensen nog in procedure zijn en in een
asielzoekerscentrum wonen, of uitgeprocedeerd zijn, of migranten zijn die
overleven door middel van zwart werk, er bestaat geen geschikte plek voor
deze groep mensen om overdag te zijn zonder dat ze de rol van cliënt of
slachtoffer hebben. Er is geen ontspannen ruimte om elkaar te ontmoeten,
activiteiten te plannen, een zelforganisatie en een netwerk te vormen.
In bestaande daklozendagopvangcentra voelt deze groep zich niet altijd
veilig door spanningen met andere groepen daklozen. Altijd is er de angst om
in aanraking te komen met de (vreemdelingen)politie.
Weliswaar zijn er heel veel activiteiten in buurthuizen en bij andere
organisaties waar de groep ongedocumenteerden welkom is. Maar vaak zijn
taal- en cultuurverschillen en de schaamte voor het ‘illegaal zijn’ een
drempel om daadwerkelijk deze plekken op te zoeken.

Doelstellingen
Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een
plek bieden waar ze simpelweg mogen ‘zijn’, een ‘gezicht krijgen’, zich
‘veilig’ voelen, hun ‘sociaal netwerk’ kunnen opbouwen, gestimuleerd worden
tot ‘zelfredzaamheid’ en waar ‘samenwerking’ tussen mensen en organisaties
wordt bevorderd:
• ‘Zijn’: hiermee wordt beantwoord aan de algemeen menselijke behoefte om
meer uit het leven te halen dan alleen voorzien in de eerste
levensbehoeften. Ruimte voor vragen over zingeving en identiteit,
ontmoeting, eigen initiatief en ontspanning is daarom erg belangrijk.
• ‘Gezicht krijgen’: ongedocumenteerden leven vaak een onzichtbaar bestaan,
omdat ze formeel niet in ons land mogen zijn. Door het bestaan van Villa
Vrede krijgt de groep mensen een gezicht.
• ‘Veiligheid’: ongedocumenteerden voelen zich op straat niet veilig in
verband met de controle van de vreemdelingenpolitie. Villa Vrede wil een
veilige plek bieden voor deze groep mensen.
• ‘Sociaal netwerk’: Villa Vrede wil mensen verbinden die nu vrij geïsoleerd
leven. Ontmoeting met mensen uit andere groepen is belangrijk om elkaar te
ondersteunen en het leven leefbaar te maken.
• ‘Zelfredzaamheid’: Villa Vrede wil een plek bieden die de mensen zelf
kunnen ontwikkelen, door hun eigen kracht en talenten, en elkaar waar
mogelijk ondersteunen.
• ‘Samenwerking’: Villa Vrede wil samenwerking tussen organisaties en
betrokkenen voor en met de doelgroep stimuleren, daarbij gebruik makend van
elkaars kennis, ervaring, netwerk en vaardigheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Henk Ijmker; h.ijmker@casema.nl  of

Marieke Sillevis Smitt; kanaleneiland-buurtpastoraat@kpnplanet.nl