INFORMATIEBRIEF KERKEN VOOR INZET VOOR VLUCHTELINGEN, NR. 9

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

Met deze informatiebrief willen we u uitnodigen voor twee ontmoetingen en u weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen op Kanaleneiland in Utrecht en hoe we als kerken ons steentje bijdragen.

Twee uitnodigingen
Op 12 februari is er weer een gebedsbijeenkomst voor de vluchtelingen. We willen graag met u en met de vluchtelingen bidden voor de vluchtelingen in de noodopvang, de omstandigheden waarin ze leven en voor de plek die ze hier zoeken in Nederland en in onze stad. Er is ook ruimte voor stilte en eigen gebed en om te danken voor het werk wat we samen kunnen doen. De avond staat gepland op 12 feb, 19.00-20.00 uur in de Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185-187, 3526 GB Utrecht.

Op 16 februari houden wij een toerustingsavond  voor vrijwilligers. Deze is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten voor vluchtelingen. Het thema is ‘This is how we do it!?’
Een avond van ‘informatie-uitwisseling-inspiratie-ontmoeting’. Je bent van harte welkom!

Inloop is vanaf 19.30 uur, bij Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115.
In de bijlage bij deze brief is de uitnodiging voor de avond bijgevoegd.
Overzicht van de reguliere activiteiten

We bieden samen als kerken in Kanaleneiland iedere week ongeveer 8 activiteiten aan, een mooi assortiment! We merken wel dat de opkomst bij sommige activiteiten wat minder is. Het lijkt als of de vluchtelingen wat passiever worden. Logisch als je na alles wat er is gebeurd, je hier bent in Nederland en je eigenlijk weinig kan. We hopen dat we door contacten die we opbouwen toch de mensen kunnen motiveren om hen wat afleiding te kunnen bieden en hen te helpen.
We zijn er van overtuigd dat het van betekenis is om aan relaties te werken. Dat kan al door het uitwisselen van telefoonnummer/facebookpagina/app-mogelijkheden, om met één van de vluchtelingen een soort van buddy het contact te onderhouden.
We zien wel dat bij het ‘Huis van Vrede’ een groep vluchtelingen komt, met wie het contact steeds beter wordt en die ook zelf komen aanlopen. De breiactiviteit loopt ook erg goed. De vrouwen staan soms al buiten te wachten om aan de slag te kunnen gaan. Mooi dat dit enthousiasme er is!

Gebed
We hoorden ook dat er bij de vluchtelingen veel vragen leven op geloofsgebied, vanuit verschillende overtuigingen. Landelijk is er een discussie wat er mogelijk is binnen de opvanglocaties hier invulling aan te geven, met een vorm van geestelijke verzorging. Helaas staat het COA de kerken nog niet toe om daar invulling aan te geven, terwijl dat bij andere instellingen als bij justitie, gezondheidszorg en defensie toch heel gebruikelijk is, om ook op die plekken geestelijke verzorging aan te bieden. En juist in deze situatie waarin de vluchtelingen zich bevinden, lijkt het aanbod van een vertrouwenspersoon, met een religieuze achtergrond ons zeer gewenst. We willen vragen hier ook voor te bidden! We hopen dat we wegen vinden om deze mensen te kunnen helpen met hun vragen in hun moeilijke situatie waar ze zich in bevinden.
Ondersteuning van het werk

Het vele werk dat de kerken en christelijke organisaties in Utrecht voor de vluchtelingen doen is heel mooi en bemoedigend, maar vraagt wel om goede aansturing en coördinatie. We zijn het Leger des Heils dankbaar dat zij Ageeth Weelink beschikbaar heeft gesteld om de coördinatie te verzorgen. Het gaat om een aantal dagdelen per week. Om dit financieel mogelijk te maken (en op langere termijn dit vol te kunnen houden), is steun gevraagd van de USRK. Vanuit de USRK doen wij een dringend beroep op u, om de begroting rond te krijgen. Wilt u overwegen hiervoor een collecte te houden in uw kerk, of via de diaconie een gift te doen? Daar zou de organisatie zeer mee geholpen zijn. Wilt u bijdragen? Dan kunt u een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl.

Boven alles hopen we dat u bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!

Hartelijke groet,

Leon Bal                                           Ageeth Weelink

USRK                                               namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  ageeth.weelink@legerdesheils.nl
Let op, dit is een nieuw mailadres